top of page
תמונת אווירה של שולחן כיסאות ומזנון

פרטיות

אתר זה משתמש ב''עוגיות'' cookies, בין היתר, כדי לנסות ולשפר את חווית הגלישה שלך, למטרות סטטיסטיקה, אפיון ושיווק.

ה''עוגיות'' cookies הן למעשה מחרוזת קבצי טקסט (שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר ו/או מחשב.

ה''עוגיות'' cookies אוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר, עמוד, מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שנתבצעו בהם, וכן כתובת ה – IP שלך, מיקום מכשירך, זמני התחברות וכיוצ''ב.   

הנך מאשר/ת לנו להיעזר בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות, בין היתר על Pixels, cookies, ואשר עשויות לאסוף ולאפיין נתונים שונים כגון, נתונים סטטיסטיים שונים אודות אופן השימוש באתר ו/או בשירותים מקוונים שלו, פעולות שנתבצעו בו, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים, מידע הנוגע למיקומך, התאמה ומיקוד של פרסומות ו/או תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור.

בכלל זה, הנך מאשר/ת שימוש אשר עשוי להתבצע ב''עוגיות'' cookies של צדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, Facebook או שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של גוגל ופייסבוק ו/או חברות אחרות, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר פעולות בערוצים דיגיטליים ו/או אירועים ו/או לזהות דפוסי שימוש, באופן מצרפי ובלתי מזהה.

הנך יכול/ה בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך, מחשבך ולחסום באופן חלקי או גורף את השימוש בקובצי ''עוגיות'' cookies  שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות בשירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. אם תעשה כן, ייתכן כי שירותים מסוימים לא ייפעלו כראוי. שינוי הגדרות מכשירייך כאמור הוא באחריותך בלבד. בנוסף, הנך יכול/ה להסיר עצמך משימוש ב Google Analytics ו/או משירותים של צדדים שלישיים אחרים, על-פי תנאיהם, ו/או להגדיר מחדש ו/או לשלוט בפרסום המופנה אליך מגוגל ו/או פייסבוק, באמצעות הגדרות המשתמש שלך באתרים שלהם.

באתר שלנו יכולים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, כגון, לינקים, פרסומות, באנרים. ככל שתעשה שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים ו/או אחרים ומרגע שתעשה שימוש כאמור, תהיה כפוף  לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של אותם אתרים, עמודים, אפליקציות נוספים ו/או אחרים. מובהר כי אין לנו שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים, עמודים, אפליקציות חיצוניים ו/או אחרים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים, עמודים, אפליקציות חיצוניים ו/או אחרים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים, עמודים, אפליקציות חיצוניים ו/או אחרים. האחריות על שימוש באותם אתרים, עמודים, אפליקציות חיצוניים ו/או אחרים הינה עליך בלבד. אנו ממליצים שתקרא/י את מדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות, עמודים אלו לפני תחילת השימוש בהם.

מבלי לגרוע מהאמור, הנך מסכים/ה ומאשר/ת לנו למסור מידע כאמור לרבות מידע סטטיסטי ו/או מצרפי לצדדים שלישיים, בין היתר, לצורכי שיווק, מיקוד וכדי לשפר, להעשיר ו/או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים ממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

הנך מסכים/ה ושימושך באתר מהווה הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו. הנך מסכים/ה ומאשר לנו לאסוף את המידע ו/או לעשות שימוש במידע, למסור מידע, לעשות שימוש בטכנולוגיות המתוארות לעיל ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע ככל שייאגר באמצעותן בין היתר לצורך מתן שירות, שיווק, ניתוח סטטיסטי, אפיון, יצירת קשר עמך, שיווק ישיר ו/או אוטומטי.

bottom of page